Regulamin

Poniższy regulamin został przyjęty przez Artura Hazeńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Haza Tattoo Artur Hazeński” z siedzibą w Tarnowskich Górach 42-600, przy ulicy Styczyńskiego 14 (dalej zwanym Studio).

§ 1. Postanowienia ogólne regulaminu

1. Postanowienia Regulaminu obowiązują:
1) Pracowników Studia
2) Klientów, dla których wykonywane są usługi wykonania tatuażu lub zabiegi kosmetyczne oraz piercing ciała, przy czym Klientem naszego Studia może być jedynie osoba pełnoletnia (dopuszczalne jest wykonanie usługi piercingu za pisemną zgodą oraz pod obecność opiekuna prawnego, osobie niepełnoletniej; dopuszczalne jest wykonanie tatuażu osobie niepełnoletniej, która ukończyła siedemnaście lat, za zgodą i pod obecność opiekuna prawnego).
2. Celem Studia jest profesjonalne wykonywanie usług tatuowania ciała, zabiegów kosmetycznych oraz piercingu.
3. Wszystkie zabiegi w Studio wykonywane są wyłącznie przez pracowników, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje.
4. Studio zastrzega sobie możliwość odmowy usługi wykonania tatuażu/zabiegu kosmetycznego/piercingu, w przypadku, gdy wykonanie usługi jest niezgodne z poczuciem estetyki osoby wykonującej zabieg.

§ 2. Rezerwacja terminu sesji, zadatek

1.Rezerwacja terminu sesji możliwa jest w następującej formie:
1) Bezpośrednio w siedzibie Studia
2) Za pomocą rozmowy telefonicznej z managerem Studia
3) Za pośrednictwem komunikatorów mediów społecznościowych Studia
4) Poprzez skrzynkę mailową Studia
Podczas dokonywania rezerwacji terminów następuje wstępne omówienie oczekiwań Klienta odnośnie wykonania projektu, wstępne uzgodnienie ilości potrzebnych sesji oraz częstotliwości ich wykonywania, omówienie samego procesu wykonywania zabiegu tatuażu/kosmetycznego/piercingu.
2. Po dokonaniu rezerwacji Klient ma obowiązek potwierdzenia rezerwacji terminu sesji poprzez wpłatę zadatku na poczet planowanego zabiegu wykonania tatuażu / zabiegu kosmetycznego / piercingu, w wysokości wskazanej przez Studio.
3.Zadatek, o którym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu pobierany jest na zabezpieczenie terminu rezerwacji sesji i ulega on zaliczeniu na poczet wynagrodzenia za sesję w przypadku, gdy nie dojdzie do żadnych negatywnych przesłanek, o których mowa w § 2 ust. 6 Regulaminu.
4. Klient ma prawo do jednorazowej zmiany terminu sesji, nie później niż na 48 godzin przed ustalonym terminem sesji. W nagłych wypadkach możliwe są odstępstwa od powyższego zapisu (rozstrzygane indywidulanie przez Studio).
5. Studio ma prawo do zmiany terminu sesji, nie później niż na 48 godzin przed ustalonym terminem sesji. W nagłych przypadkach dopuszczalne są odstępstwa od powyższego zapisu.
6. Studio ma prawo zatrzymać otrzymany od Klienta zadatek, w przypadku:
1) Naruszenia przez Klienta jakiegokolwiek z postanowień Regulaminu lub oświadczenia wypełnianego przed zabiegiem.
2) Gdy niemożliwe jest wykonanie planowanego zabiegu tatuowania ciała/kosmetycznego/piercingu z winy Klienta
3) Gdy, ze względu na nie zgłoszenie przez Klienta, zmian w stanie zdrowie Klienta, skutkujących niemożnością rozpoczęcia sesji/zabiegu, osobie wykonującej zabieg tatuowania/kosmetyczny/piercingu.
4) Zgłoszenie przeciwwskazań do zabiegu wykonania tatuażu/zabiegu kosmetycznego/piercingu w chwili jego rozpoczęcia.
5) Niestawienia się na sesję w zarezerwowanym terminie, w przypadku niedokonania zmiany zgodnie z § 2 ust. 7 Regulaminu.

§ 3. Projekt

1. Zabieg wykonania tatuażu oparty jest na podstawie autorskiego projektu stworzonego przez tatuatora. Projekt wykonywany jest na kilka dni przed planowaną pierwszą sesją. Szczegóły projektu Klient ustala bezpośrednio z tatuażystą za pomocą Messengera lub na umówionym wcześniej spotkaniu konsultacyjnym w Studio.
2. Wykonanie tatuażu odbywa się po zaakceptowaniu przez Klienta projektu tatuażu w całości.
3. W przypadku wprowadzenia zmian do projektu po jego akceptacji, o której mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu, Klient obowiązany jest do uiszczenia opłaty projektowej w wysokości ustalonej przez Studio i uzależnionej od charakteru zmian. Opłata projektowa nie ulega zaliczeniu na poczet wcześniej ustalonej ceny za wykonanie tatuażu.

§ 4. Wykonanie tatuażu/zabiegu kosmetycznego/piercingu

1. Bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania tatuażu/zabiegu kosmetycznego/piercingu, Klient:
1) Zobowiązany jest do zaakceptowania postanowień Regulaminu oraz złożenia stosownych oświadczeń; oświadczenia o stanie zdrowia oraz oświadczenia o uzyskaniu klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych;
2) Informowany jest o ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonania tatuażu/zebiegu kosmetycznego/piercingu; technice i sposobie przeprowadzenia planowanego zabiegu; następstwach i powikłaniach mogących pojawić się po wykonaniu tatuażu/zabiegu kosmetycznego/piercingu; sposobie postępowania po wykonaniu tatuażu/zabiegu kosmetycznego/piercingu; pielęgnacji skóry po wykonaniu tatuażu/zabiegu kosmetycznego/piercingu.
2. Bezwzględnie przed każdą sesją Klient ma obowiązek:
1) Zgłoszenia osobie wykonującej tatuaż/zabieg kosmetyczny/piercing o wszelkich dolegliwościach i przeciwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg planowanego zabiegu;
2) Akceptacji Regulaminu i oświadczeń zawartych w oświadczeniu wypełnianym przed planowanym zabiegiem poprzez złożenie podpisu Klienta na wymienionym dokumencie.
3. Klient ma obowiązek:
1) Stawić się na sesję w czystej odzieży oraz w odpowiednim stanie higieny osobistej; trzeźwy, nie będąc pod wpływem środków psychoaktywnych lub środków odurzających; bez jakichkolwiek chorobowych zmian skórnych w obrębie miejsca, gdzie ma być wykonywany tatuaż/zabieg kosmetyczny/piercing;
2) Przestrzegać podstawowych zasad kultury osobistej;
3) Przestrzegać zasad bezpieczeństwa w Studiu; powstrzymać się od dotykania jakichkolwiek narzędzi służących do wykonywania zabiegów w Studio; nie spożywania na terenie Studia wyrobów alkoholowych oraz palenia wyrobów tytoniowych lub tym podobnych.
4) Zgłosić osobie wykonującej tatuaż/zabieg kosmetyczny/piercing wszelkie ewentualne zmiany w swoim stanie zdrowia lub samopoczuciu, które ujawniły się podczas sesji.
5) Stosować się do wytycznych dotyczących postępowania po wykonaniu tatuażu/zabiegu kosmetycznego/piercingu, stosować produkty kosmetyczne i medyczne rekomendowane przez Studio.
5. Osoba mająca wykonać tatuaż/zabieg kosmetyczny/piercing może odmówić jego wykonania w przypadku naruszenia przez Klienta któregokolwiek z obowiązków wskazanych w § 4 ust. 3 Regulaminu. W takim przypadku Zadatek, o którym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu nie ulega zwrotowi na rzecz Klienta.
6. Klient ma prawo do nieodpłatnych poprawek wykonanego tatuażu – po jego prawidłowym wygojeniu – w celu jego dopracowania, a w szczególności korekt linii lub wypełnienia.
7. Naruszenie przez Klienta obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 5 Regulaminu skutkuje utratą prawa, o którym mowa w § 4 ust. 6 Regulaminu.

§ 5. Cena za planowane zabiegi

1. Cena za wykonanie tatuażu/zabiegu kosmetycznego/piercingu ustalana jest z Klientem indywidualnie i uzależniona jest w od takich czynników, jak:
1) Osoby mającej wykonać tatuaż/zabieg kosmetyczny/piercing;
2) Rodzaju projektu, jego wielkości, szczegółowości i wybranej techniki tatuowania; 3) Szacowanego czasu potrzebnego na wykonanie tatuażu/zabiegu kosmetycznego (liczba sesji całodziennych, czyli np. od godz 10:00 – 17:00).
2. Zadatek, o którym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu ulega zaliczeniu na poczet ceny za wykonanie tatuażu/zabiegu kosmetycznego/piercingu, z zastrzeżeniem § 2 ust. 6 Regulaminu.
3. Zadatek, o którym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu oraz cena za wykonanie tatuażu/zabiegu kosmetycznego/piercingu, mogą być płatne gotówkowo w siedzibie Studia lub przelewem na rachunek bankowy Studia o numerze 76 1050 1230 1000 0092 6705 3768. Za datę płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Studia lub wpłatę pełnej należności gotówką.
4. Zadatek, o którym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu płatny za pośrednictwem przelewu bankowego musi zostać zaksięgowany na rachunku bankowym Studia w ciągu 7 dni od dokonania rezerwacji, o której mowa w tym paragrafie. W przypadku braku zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Studia we wskazanym terminie, Studio ma prawo do anulowania rezerwacji sesji Klienta.

§ 6. Odpowiedzialność

1. Studio nie ponosi odpowiedzialności za:
1) Rzeczy pozostawione przez Klientów na terenie obiektu;
2) Wystąpienie negatywnych następstw i powikłań, o których Klient został poinformowany przed wykonaniem tatuażu/zabiegu kosmetycznego/piercingu;
3) Jakiekolwiek następstwa nieprzestrzegania przez Klienta wytycznych dotyczących postępowania po zabiegu wykonania tatuażu/zabiegu kosmetycznym/piercingu.
2. Klient ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy, na terenie Studia.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy polskiego prawa.
2. Tytuły poszczególnych jednostek redakcyjnych Regulaminu mają charakter informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do wykładni postanowień Regulaminu.
3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Klientem a Studiem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Studia.
4. Aktualna treść regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Studia oraz w siedzibie Studia.
5. Regulamin obowiązuje od 14.05.2019r.